TelefonTelefonE-mailE-mailMapaMapaInfoInfo
GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY
Hotel Aida Show menu Social media
AVE Hotels facebookinstagramtripadvisoryelpfoursquaretwitterYoutube
Hotel Aida   →   Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

AVE a.s., se sídlem Pod Barvířkou 6, Praha 5, PSČ 150 00
IČ: 0050564, DIČ: CZ0050564

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy mezi AVE a.s., (dále jen poskytovatel nebo společnost) a klientem, tedy fyzickou nebo právnickou osobou, která služby objednává (dále jen objednatel).

V případě rozporu ustanovení smluv včetně standardizovaných smluv společnosti a ustanovení VOP mají ustanovení těchto smluv přednost před ustanoveními VOP.

VOP se stávají součástí předsmluvních ujednání okamžikem zahájení těchto jednání mezi poskytovatelem a objednatelem a součástí smluv okamžikem jejich uzavření.

II. Předsmluvní ujednání

1. Předsmluvní ujednání zahrnují objednání služeb, sjednávání podmínek a potvrzení konečné objednávky ze strany poskytovatele.
2. Objednávky služeb jsou činěny prostřednictvím online rezervačního systému, emailem či telefonicky. Z objednávky musí být zřejmé, kdo ji činí a co je jejím předmětem (druh služeb, termín, cena, způsob platby, atd.).
3. Potvrzením objednávky vyjadřuje společnost souhlas s poskytnutím objednaných služeb ve sjednaném rozsahu a tímto okamžikem je smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem uzavřena.
4. Budou-li objednatelem, příp. jím určenou osobou/zastupující osobou, objednány dodatečně další služby, jsou poskytovatel i objednatel povinni postupovat v souladu s tímto článkem. Poskytovatel se zavazuje učinit maximální úsilí pro zajištění dodatečně objednaných služeb, avšak jejich poskytnutí negarantuje.


III. Povinnosti smluvních stran

1. Uzavřením smlouvy vzniká společnosti povinnost poskytnout objednateli služby sjednané ve smlouvě a objednateli pak povinnost tyto služby odebrat a uhradit za ně společnosti sjednanou cenu. Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v online rezervačním systému na webových stránkách hotelu, případně jsou klientovi společností upřesněny v rámci mailové či telefonické komunikace. Cena za ubytování zahrnuje DPH ve výši 12 %. Cena nezahrnuje poplatek z pobytu. Výši tohoto poplatku (tzv. městskou daň) určuje Magistrát hl. m. Prahy.

IV. Nástup ubytování

1. Při nástupu na ubytování se každý host v recepci hotelu prokáže občanským průkazem či jiným platným dokladem totožnosti. Každý host je povinen vyplnit hotelovou registrační kartu, která slouží jako záznam pro cizineckou policii. Po splnění těchto zákonných povinností recepce hosta ubytuje a poskytne mu základní informace k jeho pobytu.
2. Nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek je Ubytovací řád, který je vyvěšený na recepci, případně v hotelovém lobby.

V. Základní práva a povinnosti objednatele

1. Právo objednatele:
a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
b) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách,
c) právo před zahájením pobytu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VI,
d) právo na reklamaci vad.

2. Povinnosti objednatele:
a) poskytnout hotelu součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět požadované údaje v objednávce vč. nahlášení jakýchkoliv změn takových údajů,
b) bez zbytečného odkladu sdělovat hotelu své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb,
c) převzít od hotelu doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení
d) v případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen takové odstoupení od smlouvy oznámit a zaplatit odstupné dle sjednaných storno podmínek.

VI. Základní povinnosti hotelu

a) poskytnout objednateli veškeré informace k pobytu
b) zabezpečit objednateli pobyt na základě potvrzené objednávky (smlouvy) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy
c) v případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany objednatele vyplatit nejpozději do 14 dnů po obdržení storna rozdíl ceny mezi již zaplaceným pobytem a příslušnými storno poplatky.

VII. Platební podmínky

1. Požaduje-li poskytovatel zálohu na objednané služby, je objednatel povinen tuto zálohu společnosti řádně uhradit ve výši a termínu splatnosti uvedených ve smlouvě; úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha objednatelem řádně uhrazena, vyhrazuje si poskytovatel právo rezervaci bez náhrady zrušit. Požaduje-li poskytovatel garanci platební kartou, má právo tuto kartu předautorizovat v souladu se storno a platebními podmínkami. V případě nefunkční platební karty má poskytovatel právo rezervaci bez náhrady zrušit.
2. Objednatel hradí sjednanou částku za ubytování předem (není-li dohodnuto jinak), při online rezervaci, či bankovním převodem ve výši 100% celkové ceny. Poskytovatel vystaví objednateli daňový doklad na přijatou platbu. Veškeré další služby, které bude objednatel čerpat během svého pobytu, uhradí nejpozději při ukončení ubytování, a to naproti vystavení zúčtovacího daňového dokladu (faktuře), nebo ve lhůtě splatnosti v něm uvedeném. Není-li sjednáno jinak, činí lhůta splatnosti 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu (faktury). Jakékoliv nesrovnalosti daňového dokladu (faktury) musí být objednatelem reklamovány v písemné formě, a to do 5-ti kalendářních dnů od data jeho obdržení. V případě, že poskytovatel uzná reklamaci daňového dokladu (faktury) za oprávněnou, je splatnost předmětného daňového dokladu (faktury) odložena a splatnost se řídí opraveným daňovým dokladem (fakturou), nedohodnou-li se strany jinak. Reklamovaný daňový doklad (faktura), u kterého poskytovatel shledá reklamaci za neoprávněnou, je předmětná částka splatná v termínu splatnosti uvedeném na daňovém dokladu (faktuře).
3. Platba je považována za uhrazenou v okamžiku, kdy je připsána na bankovní účet poskytovatele uvedený na daňovém dokladu (faktuře), není-li dohodnuto jinak.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou platby za poskytnuté služby, má poskytovatel právo požadovat po objednateli vedle zaplacení dlužné částky také úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu (faktury) do jeho zaplacení.
5. Poskytovatel si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu objednatele k uhrazení jeho nejstarší pohledávky/nejstarších pohledávek, kterou/ které má vůči objednateli po lhůtě splatnosti. Poskytovatel je oprávněn použít finanční prostředky, blokované v rámci předautorizace kreditní/platební karty či zálohové platby, k úhradě všech dlužných částek za služby čerpané během pobytu, a to i po odjezdu hosta (např. nápoje z minibaru, konzumaci v restauraci, kavárně, porušení zákazu kouření, škody na pokoji atp.).

VIII. Storno podmínky

1. Stornem se vždy rozumí zrušení potvrzené objednávky.
2. Objednatel je povinen veškeré změny rezervace či zrušení rezervace provádět vždy za pomocí emailu nebo přes online rezervační systém a tato změna či zrušení mu musí být hotelem potvrzena.
3. Stornuje-li objednatel objednané a potvrzené služby, je povinen zaplatit poskytovateli storno poplatky podle storno a platebních podmínek dané rezervace.
4. Storno poplatky budou vypočítávány z ceny za stornované služby vč. DPH, a to následovně:

FLEXIBILNÍ REZERVACE
Do 3 dnů před dnem příjezdu možnost zrušení zdarma.
Při zrušení 3 dny a méně před dnem příjezdu či v případě nedojezdu bude účtováno 100 % ceny objednaných služeb.

NEVRATNÁ REZERVACE
Při zrušení kdykoli po vytvoření rezervace či nedojezdu bude účtováno 100 % z celkové ceny objednaných služeb.

5. Stornuje-li objednatel objednané služby s dostatečným časovým předstihem (viz. flexibilní rezervace) a má-li zároveň zaplaceno předem, bude mu uhrazená částka vrácena v plné výši.
6. V případě překážky z důvodu vyšší moci bude objednateli nabídnut poukaz na ubytování v plné výši objednaných služeb, který bude možné využít v náhradním termínu (dle dostupnosti hotelu).
7. Storno poplatek bude objednateli vyúčtován daňovým dokladem (fakturou) s okamžitou splatností. Nebude-li storno poplatek řádně uhrazen, je objednatel povinen zaplatit poskytovateli vedle částky odpovídající storno poplatku též úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti storno poplatku do jeho zaplacení.

IX. Reklamace služeb

1. Reklamaci služeb poskytnutých společností je objednatel povinen uplatnit v písemné formě u osoby, se kterou byla uzavřena smlouva, případně s odpovědným zástupcem provozovny.
2. V případě, že klient v průběhu pobytu zjistí jakékoli vady na poskytované službě, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit recepčnímu ve službě, případně zaměstnanci, který danou službu zajišťuje, tak, aby bylo možné tyto vady odstranit ještě za doby trvání pobytu. V případě, že rozsah či kvalita poskytnutých služeb neodpovídají uzavřené smlouvě, a nápravu nelze zjednat na místě, je klient povinen nechat si od hotelové recepce písemně potvrdit, že vadu reklamoval, a že tato vada nebyla včas odstraněna. Za vadu, kterou nebylo možné včas odstranit, bude klientovi nabídnuta kompenzace. Bude-li klient s kompenzací souhlasit, reklamace bude považována za vyřízenou.
3. Objednatel se zavazuje řešit případné stížnosti na kvalitu či rozsah poskytovaných služeb hotelem ihned bez zbytečného prodlení, a to s odpovědným zástupcem hotelu tak, aby hotel mohl zajistit případnou nápravu uvedených skutečností, popřípadě se k těmto skutečnostem mohl včas vyjádřit. Případné pozdější reklamace, které nebyly řešeny v průběhu čerpání objednaných služeb, nemusí hotel akceptovat.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit za podmínek a z důvodů stanovených zákonem nebo smlouvou.
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností (v celém rozsahu nebo částečně) v případě, že objednatel poruší smlouvu podstatným způsobem, nebo opakovaně poruší kteroukoliv povinnost ze smlouvy vyplývající, případně bude-li v prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky dle smluvních platebních podmínek.
3. Není-li poskytovatel při veškerém svém úsilí schopen dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má bez dalšího právo od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se strany jinak. Vyšší mocí se rozumí zejména poškození hotelu a jeho zařízení následkem živelných pohrom, v případě zásahu vyšší moci není objednavatel oprávněn uplatňovat vůči poskytovateli žádné sankce či ekvivalentní nároky.

XI. Jurisdikce

1. V případě sporu má objednatel právo podat návrh na jeho mimosoudní řešení, a to určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00, Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz
Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.
2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

XII. Využití osobních údajů

Viz samostatný dokument Informace o zpracování osobních údajů.

XIII. Souhlas se zasíláním obchodních nabídek

1. Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních nabídek poskytovatelem, jenž je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Objednatel vyslovuje souhlas se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu samotným odesláním poptávkového formuláře na stránce poskytovatele. Tento souhlas má objednatel možnost kdykoliv zrušit.

XIV. Další ujednání

1. Smluvní strany berou na vědomí, že odpovědnost poskytovatele, objednatele i klientů objednatele se řídí pravidly dle ust. § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Škoda bude nahrazena v penězích, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude škoda způsobena klienty objednatele a klienti uplatněnou škodu neuhradí, zavazuje se objednatel tuto škodu uhradit stejně, jako by ji způsobil sám.
2. Poskytovatel je oprávněn při příjezdu hostů vyžadovat garanci ve formě předautorizace kreditní/platební karty, případně zálohu v hotovosti, nebyla-li zálohová platba uhrazena bankovním převodem. Společnost se zavazuje při odjezdu hostů a po vypořádání případných pohledávek dle tohoto odstavce tuto garanci, případně pak její zůstatek, hostům vrátit.
3. Shledá-li poskytovatel jednání objednatele či jeho klientů za hrubé porušení ubytovacího řádu hotelu, má poskytovatel právo, po projednání celé věci s objednatelem, ukončit ubytování objednatele, příp. jeho klientů, bez náhrady, popř. bez omezení práva ubytování naúčtovat.
4. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl.
5. Ve všech hotelových prostorách je přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu má poskytovatel právo účtovat hostům částku ve výši €200 za ohrožení požární bezpečnosti a hloubkové čištění prostor.
6. Osobní věci, které si host zapomene v hotelu, budou hostovi zaslány doporučenou zásilkou prostřednictvím České pošty za předem uhrazený manipulační poplatek.
7. V případě platby platební kartou v cizí měně se směnný kurz řídí kurzem banky, která platební kartu vydala.
8. Poskytovatel je oprávněn použít blokované finanční prostředky k úhradě všech neuhrazených částek za služby čerpané během pobytu i po odjezdu hosta (např. nápoje z minibaru, konzumaci v restauraci, kavárně, porušení zákazu kouření, či jiných obdobných případech).
9. Objednavatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn naúčtovat hostům vzniklou škodu v případě, že bezprostředně po opuštění hotelového pokoje objednatelem zjistí na daném pokoji nově vzniklou závadu nebo odcizení hotelového vybavení.

XV. Závěrečné ustanovení

1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2023.

Kontakt

Adresa:

Kubišova 23/1953
Praha 8, 182 00
GPS: 50°7'14.581"N, 14°27'17.788"E

Recepce:

Telefon:: +420-284 680 628
Mobil: +420-722 259 109
E-mail: aida@avehotels.cz
Skype: aida.avehotels

Kudy k nám

Veřejnou dopravou:

Metro: zastávka Kobylisy, trasa C
Tramvaj: zastávka Hercovka, linky 17, 93
stanice Okrouhlická,
linky 3, 10, 24, 95
Autobus: zastávka Okrouhlická, linka 905

Autem:


Centrum: 4,8 km
AVE Hotels facebookinstagramtripadvisoryelpfoursquaretwitterYoutube

© Provozovatel: AVE a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 68 Pod Barvířkou 6/747, 150 00, Prague 5, IČO: 00505641, VAT: CZ00505641

Rezervace / Zjistit dostupnost Rezervace / Zjistit dostupnost

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.